Prima pagină  »  Noutăți  »  Anunțuri
Anunțuri
Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Expert Financiar
Publicat la: 15.04.2014   

Fondul pentru Eficienţă Energetică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Expert Financiar.

FUNCŢII VACANTE : Expert financiar - 1 unitate

Informaţia necesară:
l. Denumirea autorităţii: Fondul pentru Eficienţă Energetică
2. Denumirea funcţiei vacante, scopul general şi sarcinile de bază:

 • Expert financiar
 • scopul general al funcţiei: Evaluarea şi monitorizarea politicilor economice şi financiare în scopul eficientizării economice a resurselor şi mijloacelor Fondului în condițiile respectării legislației in vigoare.
 • sarcinile de bază ale funcţiei:
  • Asigură executarea procedurilor de management a proiectelor conform procedurilor aprobate în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţa Energetică”, aprobat prin Hotărîrea de Guvern al Republicii Moldova nr. 401 din 12.06.2012;
  • Exercită evaluarea economică  şi financiară a procedurilor şi modului de utilizare a resurselor şi mijloacelor privind proiectele de investiţii.

3. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante în cadrul Fondului pentru Eficienţă Energetică

  3.1. Condiţii generale:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii superioare în domeniul economico-financiar;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse;
 • Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.

  3.2. Responsabilităţi:

 • Va analiza informaţia de ordin financiar pentru a realiza predicţii asupra condiţiilor economice, pentru sprijinul deciziilor de finanțare;
 • Va realiza analize financiare pentru fiecare proiect de finanțare şi va oferi consiliere financiară experților din cadrul Fondului;
 • Va interpreta datele privind proiectele de finanțare precum şi tendinţele privind riscul investiţiilor şi influenţele economice;
 • Va realiza analize macroeconomice referitoare la eficienţa energetică şi va identifica tendinţele care pot fi luate în considerare la finanţarea proiectelor;
 • Va întocmi rapoarte de analiză financiară însoţite de tabele şi grafice;
 • Va examina eligibilitatea propunerilor de proiect privind conformitatea lor cu criteriile de eligibilitate;
 • Va evalua fezabilitatea financiară a proiectelor de finanțare privind următoarele aspecte: suficienţa fluxurilor de numerar generate, previziunile financiare, valoarea venitului net actualizat al proiectului, termenul de recuperare al investiţiei, posibilitatea de atingere a previziunilor financiare, indicatorii de lichiditate şi stabilitate financiară;
 • Va prezenta rapoarte scrise sau verbale asupra tendinţelor economice generale privind proiectele de finanțare în domeniul eficienţei energetice;
 • Va elabora și completa rapoartele de monitorizare trimestriale şi anuale pentru proiectele în gestiune, prezentate de către experţii de proiecte.

  3.3. Cerinţe specifice față de candidați:

 • Studii superioare, de licenţă în domeniul economico-financiar;
 • Experienţă profesională de minim 5 ani în domeniul economico-financiar;
 • Cunoaşterea actelor normative şi legislative din domeniu;
 • Capacitatea asupra verificării controlului formării, administrării și întrebuințării resurselor financiare investite în proiecte;
 • Capacitatea de înțelegere a unui business şi a activităţii operaţionale, precum şi analiza acestora din perspectiva indicatorilor financiari;
 • Capacitate asupra elaborării/verificării devizelor de cheltuieli și conformitatea calculului acestora;
 • Capacitatea de detectare a prejudiciilor/iregularităților asupra proiector expertizate;
 • Cunoaşterea privind standardele internaționale de raportare financiară (IFRS);
 • Cunoaşterea limbii engleze citit, scris şi vorbit, (cunoașterea altor limbi de comunicare internațională constituie un avantaj);
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Widows, MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point, internet;
 • Aptitudini de a lucra în echipă şi de a-şi organiza sistematizat propria activitate (planificare, organizare şi control);
 • Dinamism, responsabilitate şi adaptabilitate.

4. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia prezentării în ziua concursului a tuturor actelor în original pentru autentificare).

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 30.04.2014, ora 17-00.

Locul desfăşurării concursului:
Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:
mun. Chișinău, b-dul. Ştefan cel Mare 180, etajul 6, bir. 610
, tel. + 373 22 000-807, + 373 60809709 sau la următoarea adresă de e-mail: info@fee.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.

Fondul pentru Eficienţă Energetică îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi recepţionarea documentelor:
Diana Ivasiuc, manager-administrativ al FEE, tel. + 373 22 000-807, + 373 60809709.Publicat la: 26.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 23.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 15.08.2017   
Publicat la: 10.08.2017   

1 - 10 din 91


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35484   Total ieri: 90   Total azi: 72