Prima pagină  »  Noutăți  »  Anunțuri
Anunțuri
Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Jurist
Publicat la: 17.04.2014   

FUNCŢII VACANTE: Jurist - 1 unitate

Informaţia necesară:
l. Denumirea autorităţii: Fondul pentru Eficienţă Energetică
2. Denumirea funcţiei vacante, scopul general şi sarcinile de bază:
 • Jurist
 • scopul general al funcţiei: Asigurarea juridică a activităţii Fondului pentru Eficienţă Energetică şi respectarea uniformă a legislaţiei întru realizarea optimă a obiectivelor Fondului.
 • sarcinile de bază ale funcţiei:
  • acordarea suportului juridic privind chestiunile ce ţin de competenţa Fondului;
  • reprezentarea în modul stabilit de legislaţie a intereselor Fondului.

3. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante în cadrul Fondului pentru Eficienţă Energetică

  3.1. Condiţii generale:
 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii superioare în domeniul juridic;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse;
 • Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.
  3.2. Cerinţe specifice față de candidați:
 • Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul civil, procedură civilă, cunostinţe temeinice ale legislaţia muncii, a tehnicilor de recrutare/selecţie, de salarizare şi motivare, evaluare şi dezvoltare profesională;
 • Experiență de lucru într-un post similar minim 1 an;
 • Competenţe de elaborare, formatare şi prezentare a documentelor, abilităţi de utilizare a PC la nivel avansat - MsOffice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) şi aplicaţii online;
 • Posedarea limbilor: română, rusă – avansat, engleza – avantaj;
 • Respectarea termenilor, lucru eficient în condiţii de stres, flexibilitate, abilităţi de soluţionare rapidă a problemelor, de a efectua o varietate de sarcini, capacităţi de comunicare, responsabilitate, relaţionare interpersonală, entuziasm şi etică profesională, iniţiativă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;
 • Abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, după caz, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
  3.3. Sarcini de bază:
 • Asigură activitatea juridică a Fondului pentru Eficienţă Energetică;
 • Coordonează procesul de implementare a actelor legislative şi normative din domeniu precum și procesul de îndeplinire a atribuțiilor FEE;
 • Reprezintă în modul stabilit de legislație interesele Fondului pentru Eficienţă Energetică;
 • Examinează petițiile, plîngerile, contestările, reclamațiile, cererile prealabile, cererile de    chemare în judecată, recursurile, apelurile, hotărîrile judecătorești, încheierile, titlurile  
  executorii și alte acte ale instanțelor de judecată;
 • Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic ale FEE;
 • Acordă asistență juridică în cadrul încheierii, modificării și rezilierii contractelor la care Fondul pentru Eficienţă Energetică este parte.
4. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz. candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia prezentării în ziua concursului a tuturor actelor în original pentru autentificare).

5. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include interviul, este 05.05.2014, ora 17-00.

6. Locul desfăşurării concursului:
Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:
mun. Chișinău, b-dul. Ştefan cel Mare 180, etajul 6, bir. 610, tel. + 373 22 000-807, + 373 60809709
sau la următoarea adresă de e-mail:  info@fee.md

  Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.

Fondul pentru Eficienţă Energetică îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi recepționarea documentelor:
Diana Ivasiuc, manager-administrativ al FEE, tel. + 373 22 000-807, + 373 60809709.Publicat la: 26.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 23.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 15.08.2017   
Publicat la: 10.08.2017   

1 - 10 din 91


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35482   Total ieri: 90   Total azi: 70