Prima pagină  »  Noutăți  »  Anunțuri
Anunțuri
Concursul privind contractarea Consultantului tehnic
Publicat la: 18.04.2014   

Consultant tehnic - 4 unități

Informaţia necesară:
l. Denumirea autorităţii: Fondul pentru Eficienţă Energetică
2. Scopul general şi sarcinile de bază:

 • scopul general al funcţiei:
  • supravegherea și prezentarea Fondului opiniilor independente referitoare la lucrările executate de către Beneficiarii proiectelor de investiții în baza Contractelor de grant semnate cu Fondul și prevederilor actelor legislative din Republica Moldova.
  Notă: Consultantul tehnic urmează să presteze servicii Fondului în baza Contractului prestări servicii prin asigurarea confidențialității, imparțialității și excluderii oricărei forme a conflictului de interes. Serviciile de consultanță vor fi prestate Fondului în regim “la cerere” în baza condițiilor stabilite în Contract.
 • sarcinile de bază ale Consultantului tehnic:
  • Să verifice existenţa atât la Beneficiar, la Contractor cât şi la sub-contractorii acestuia a licenţelor, autorizaţiilor, atestatelor sau altor documente recunoscute ca atare necesare şi corespunzătoare ce permit executarea lucrărilor contractate şi să ia măsuri pentru stoparea oricăror lucrări în cazul, retragerii, suspendării sau expirării unor astfel de documente, prezentând imediat un raport în acest sens Fondului;
  • Să studieze desenele tehnice şi documentele operaţionale referitor la implementarea proiectului și să verifice dacă prevederile documentaţiei de proiect corespund cu situaţia la faţa locului şi să sesizeze Fondul și Beneficiarul în privința oricăror neconcordanţe, pentru soluţionare;
  • Să verifice corespunderea lucrărilor ce urmează să fie executate cu cele trecute în autorizaţia de construire, respectarea tuturor prevederilor din autorizaţia de construire;
  • Să verifice sistemul de control al calităţii utilizat de către contractor;
  • Să verifice dacă lucrările sînt executate în conformitate cu documentația de proiect anexată la Contractul de grant, elaborată conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova; materialele şi elementele de construcţie utilizate sau introduse în operă sînt însoţite de certificate de calitate, buletine de încercări sau analize;
  • Să verifice prin intermediul măsurărilor și testărilor (în caz de necesitate) parametrii lucrărilor, inclusiv lucrările invizibile (ascunse) și să raporteze Fondului rezultatele în conformitate cu procedurile stabilite în Contract;
  • Să verifice personal procesul de executare a lucrărilor în cadrul proiectului, efectuate de către contractor sau de oricare alt sub-contractor;
  • Să verifice:
   - procedurile tehnice de executare a lucrărilor;
   - graficele de executare a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;
   - procesele verbale privind lucrările ascunse;
   - procesele verbale despre depistarea lucrărilor neexecutate, dar prezentate spre plată;
   - și să raporteze Fondului prin prezentarea opiniei independente în privința progresului executării lucrărilor și evaluării posibilelor devieri referitoare la calitatea, cantitatățile și valorile estimative ale acestora;
  • Să verifice mersul executării lucrărilor conform programului de verificare până la darea obiectului în exploatare și să raporteze la orice etapă Fondului în privința oricăror devieri, dificiențe sau riscuri aferente implementării corespunzătoare a lucrărilor, precum și să propună măsuri de remediere a dificienților identificate;
  • Să informeze Fondul, Beneficiarul şi Inspecţia de Stat în Construcţii sau Organul naţional de dirijare în construcţii în cazul în care realizarea şi exploatarea construcţiilor nu corespund calităţii corespunzătoare şi pot pune în pericol viaţa oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător;
  • Să verifice și prezinte Fondului opiniile independente referitoare la Raportul de progres, Cererea privind aprobarea etapelor Proiectulu, și Raportul privind aprobarea implementării elaborate de către Beneficiar și transmise Fondului;
  • Să ducă evidența activităților întreprinse și să prezinte rapoartele lunare (inclusiv tabelele de pontaj) către Fond;
  • Sâ propună Fondului și Beneficiarului măsuri pentru a facilita finalizarea executării lucrărilor de construcţie în termenii stabiliţi de Cntractul de grant;
  • Să reprezinte Fondul la darea în exploatare preliminară a proiectului la sfârşitul lucrărilor;
  • Să reprezinte Fondul la activitățile comisiei de recepţie;
  • Să reprezinte Fondul la darea în exploatare finală a proiectului.

3. Cerințe de calificare:

  3.1. Cerințe generale:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii superioare în inginerie civilă și / sau arhitectură;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse.

  3.2. Responsabilităţi:

 • Verificarea modului de executare și finisare a lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractelor de grant semnate de către Fond cu Beneficiarii proiectelor de investiții.
 • Verificarea volumelor, efectuarea supravegherii calităţii lucrărilor şi raportarea către Fond;
 • Efectuarea verificării documentelor de execuţie necesare pentru rapoartele de lucrări executate prezentate Fondului de Beneficiar/Contractor;
 • Depistarea şi informarea imediată a Fondului despre includerea în dările de seamă privind lucrările executate a lucrărilor care de fapt nu au fost efectuate;
 • Prezentarea rapoartelor Fondului în conformitate cu prevederile Contractului prestări servicii;
 • Promovarea procedurilor Fondului şi asigurarea transparenţei implementării proiectului.

  3.3. Cerinţe speciale:

 • Studii: Facultate în inginerie civilă și / sau arhitectură;
 • Cel puțin 5 (cinci) ani de experiență de lucru în domeniul ingineriei sau în cadrul unei companii de proiectare;
 • Experiența în cadrul programelor de dezvoltare comunitară este un avantaj;
 • Experiență profundă în construcția de sisteme de incalzire de mici dimensiuni, inclusiv, de preferință, sisteme de incălzire pe biomasă;
 •  Cunoaşterea actelor normative şi legislative din domeniu. Cunoașterea aprofundată a legislației naționale referitoare la planificarea și construcția  sistemelor de încălzire;
 • Capacitatea de a respecta termenele și a prioritiza mai multe sarcini.;
 • Posedarea limbilor: română, rusă – avansat, engleza – avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Widows, MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point, internet;
 • Aptitudini de comunicare și de raportare, de a lucra în echipă şi de a-şi organiza sistematizat propria activitate (planificare, organizare şi control);
 • Dinamism, responsabilitate şi adaptabilitate.

4. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
  profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale;
 • referință de recomandare;
 • informație certificată despre ultimele 3 (trei) lucrări executate.

Cuantumul remunerației va fi stabilit la momentul încheierii Contractului la nivel competitiv pentru servicii similare existent pe piață.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia prezentării în ziua concursului a tuturor actelor în original pentru autentificare).

5. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 07.05.2014, ora 17-00.

6. Locul desfăşurării concursului:
Locul depunerii documentelor de participare la concurs: mun. Chișinău, b-dul. Ştefan cel Mare 180, etajul 6, bir. 610, tel. + 373 22 000-807, + 373 60809709
sau la următoarea adresă de e-mail: info@fee.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.

Fondul pentru Eficienţă Energetică îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi recepționarea documentelor:
Diana Ivasiuc, manager-administrativ al FEE, tel. + 373 22 000-807, + 373 60809709.Publicat la: 26.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 23.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 15.08.2017   
Publicat la: 10.08.2017   

1 - 10 din 91


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35488   Total ieri: 90   Total azi: 76