Prima pagină  »  Noutăți  »  Anunțuri
Anunțuri
Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director Executiv
Publicat la: 05.11.2014   

Fondul pentru Eficienţă Energetică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director Executiv.

Context legal

Fondul pentru Eficiență Energetică (denumit în continuare “Fond”) a fost înființat prin Hotărîrea Guvernului nr. 401 din 12 iunie 2012, în conformitate cu prevederile art. 20 (1) al Legii cu privire la eficienţa energetică nr. 142 din 2 iulie 20101 şi art. 16(3) al Legii energiei regenerabile nr. 160 din 12 iulie 20072
Decizia privind desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director Executiv al FEE a fost luată de Consiliul de Administrare al FEE în cadrul ședinței din 22  octombrie 2014 (Proces Verbal Nr.24 din 22.10.2014).

1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2010, nr.155-158 art.545.
2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2007, nr.127-130 art.550.

Scop și obiectiv

Fondul este creat în vederea sprijinului implementării politicilor Repubicii Moldova în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, cît și pentru a atinge obiectvele Programului național pentru eficiență energetică pînă în anul 2020. 

Obiectivul principal al Fondului este atragerea și gestionarea resurselor financiare pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică și valorificarea surselor de energie regenerabilă. 

Resursele financiare ale Fondului se formează din alocări financiare de la bugetul de stat, de cel puţin 10% din volumul Fondului, necesare pentru atingerea obiectivelor privind indicii de eficienţă energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie.
Alte surse ale Fondului pot fi: donațiile persoanelor fizice și juridice din Moldova sau din străinătate, ale instituțiilor financiare și partenerilor strategici de dezvoltare; veniturile financiare formate din dobînzi și comisioane; credite și alte instrumente financiare.
Fondul funcționează pe principiul “revolving” prin realimentarea lui cu sumele rambursate și plățile de dobînzi și comisioane.
Fondul oferă următoarele produse financiare: grant, garanție, împrumut și leasing.
Fondul va fi reprezentat de către un Director Executiv, numit de Consiliul de administrare în bază de concurs,  care de asemenea va exercita și funcția de secretar al Consiliului de administrare.

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante de Director executiv în cadrul Fondului.

Candidat la postul de Director executiv va fi cetățean al Republicii Moldova, care va întruni următoarele cerințe:

 • are cel puțin 5 (cinci) ani experiență de lucru managerial;
 • deține studii superioare în domeniul economic, financiar sau inginerie;
 • are experiență de a conduce cel puțin 10 persoane;
 • posedă deprinderi de a lucra în echipă, capacităţi de analiză, sinteză, comunicare şi negociere;
 • posedă deprinderi de planificare și organizare a activităților echipei, de elaborare și întocmire a rapoartelor;
 • posedă româna, rusa, engleza, scrisă și vorbită;
 • nu are relații de rudenie cu nici unul din membrii Consiliul de administrare;
 • nu are antecedente penale nestinse.

Atribuțiile Directorului executiv

Directorul executiv va conduce activitatea curentă a Fondului, exercitînd următoarele atribuții de bază:

 • acţionează, în raporturile cu terţii, în numele şi pe seama persoanei juridice;
 • gestionează activitatea curentă a Fondului;
 • semnează acordul-cadru general între Fond și finanțatorii selectați pentru finanțarea Fondului;
 • examinează propunerile de proiecte, pregătește şi prezintă spre aprobare Consiliului de administrare, documentaţia corespunzătoare necesară aprobării propunerilor de proiecte;
 • participă la organizarea şedinţelor Consiliului de administrare al Fondului şi pregătește agenda şedinţelor;
 • semnează contractele de finanţare aprobate de Consiliul de administrare al Fondului;
 • angajează şi eliberează din funcții personalul Fondului;
 • distribuie propunerile inițiale de proiecte exeprților pentru dezvoltarea și evaluarea acestora;
 • încheie acte juridice cerute de obiectivul pentru care a fost creat Fondul;
 • gestionează patrimoniul Fondului;
 • organizează campania de marketing pentru promovarea Fondului.
 • exercită alte atribuţii care îi revin în conformitate cu reglementările interne ale Fondului.

În calitate de secretar al Consiliului de administrare, Directorul executiv are următoarele atribuții:

 • organizează și asigură convocarea ședințelor Consiliului de administrare;
 • pregătește și prezintă materialele în cadrul ședințelor Consiliului de administrare;
 • întocmește și semnează procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrare;
 • asistă președintele și membrii Consiliului de administrare în perioada dintre ședințe;
 • asigură evidența, păstrarea și arhivarea documentelor și altor materiale ale Consiliului de administrare;
 • realizează alte activități menite să asigure funcționarea eficientă a Consiliului de administrare.

Drepturile și obligațiile Directorului executiv
Drepturile şi obligaţiile Directorului executiv al Fondului vor fi prevăzute în contractul individual de muncă, încheiat între Director și Consiliul de administrare, în baza deciziei aprobate cu majoritatea de voturi.

Termen de contractare
Candidatul, selectat în baza concursului, va încheia cu Consiliul de administrare un contract individual de muncă pentru o perioadă de 5 ani. Contractul individual de muncă poate înceta până la expirarea termenului de valabilitate, la inițiativa Consiliului de administrare în cazul nerespectării prevederilor contractuale.


Remunerare

Directorul executiv al Fondului va fi remunerat in baza performantelor, conform contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul de administrare.

Condițiile de plată, cît și criteriile și indicatorii de performanță vor fi stabilite in contractul individual de muncă. 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz. candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail
(cu condiţia că candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 17.11.2014, ora 12-00.

Locul desfăşurării concursului:
Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante –
Fondul pentru Eficiență Energetică
mun. Chişinău, bdul Ștefan cel Mare 180, biroul 613
tel. + 373 22 000-807, + 373 60300787
e-mail: info@fee.md; maria.lazur@fee.md

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:
Maria Lazur, jurist FEEPublicat la: 26.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 23.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 15.08.2017   
Publicat la: 10.08.2017   

1 - 10 din 91


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35483   Total ieri: 90   Total azi: 71