Prima pagină  »  Noutăți  »  Anunțuri
Anunțuri
Cu privire la solicitarea de exprimare a interesului cu privire la contractarea Administratorului în cadrul Fondului pentru Eficiență Energetică
Publicat la: 28.11.2014   

Context legal
Fondul pentru Eficiență Energetică (în continuare Fond) a fost înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 401 din 12 iunie 2012, în conformitate cu prevederile art. 20 (1) al Legii cu privire la eficiență energetică nr. 142 din 2 iulie 2010 si art. 16(3) al Legii energiei regenerabile nr. 160 din 12 iulie 2007.
Conform pct.46 al Regulamentului Fondului pentru Eficiență Energetică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 401 din 12 iunie 2012, Administratorul Fondului este persoană fizică sau juridică din Republica Moldova sau din străinătate, selectată potrivit procedurilor Băncii Mondiale.

Scop și obiectiv
Fondul este creat în vederea sprijinului implementării politicilor Republicii Moldova în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor regenerabile de energie regenerabilă, cât și pentru a atinge obiectivele Programului național pentru eficiență energetică până în anul 2020.
Obiectivul principal al Fondului este atragerea și gestionarea resurselor financiare pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie. 
Resursele financiare ale Fondului se formează din alocări financiare de la bugetul de stat, de cel puțin 10% din volumul Fondului, necesare pentru atingerea obiectivelor privind indicii de eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie.
Alte surse ale Fondului pot fi: donațiile persoanelor fizice și juridice din Moldova sau din străinătate, ale instituțiilor financiare și partenerilor strategici de dezvoltare; veniturile financiare formate din dobânzi și comisioane; credite și alte instrumente financiare.
Fondul funcționează pe principiul “revolving” prin realimentarea lui cu sumele rambursate și plățile de dobânzi și comisioane.
Fondul oferă următoarele instrumente financiare: grant, garanție, împrumut și leasing.
Manualul operațional aprobat de către Consiliul de administrare prevede că Portofoliul de investiții ale Fondului va fi administrat de către Fond, care va fi asistat de către Administrator, specializat și calificat, selectat în baza unui proces competitiv de cerere ofertă.

Criterii de calificare și/sau selecție
Candidatul va întruni următoarele criterii de calificare și/sau selecție:

  Persoană fizică:
 • reședință în Republica Moldova cel puțin pe durata contractului;
 • studii: superioare, licențiate sau echivalente, în domeniul economic și financiar. Studiile postuniversitare și cursurile de dezvoltare profesională vor constitui un avantaj;
 • cel puțin 5 ani experiență în managementul financiar și/sau administrarea fiduciară a investițiilor. Experiența în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor regenerabile de energie, optimizării consumului de energie și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră va constitui un avantaj;
 • posedarea limbii române, ruse și engleze la nivel avansat;
 • cunoașterea legislației naționale în domeniul financiar, eficienței energetice și valorificării surselor regenerabile de energie;
 • cunoștințe în domeniului tehnologiilor informaționale: Word, Excel, Internet, E-mail;

Abilități: abilități de lucru cu informația, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent și în echipă, autoperfecționare și valorificare a experienței dobândite, capacitate de negociere. Experiența de colaborare cu instituții internaționale în domeniu va constitui un avantaj;
Atitudini/comportamente: diplomație, creativitate și spirit de inițiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

  Persoană juridică:
 • să dispună de capacitatea de exercitare a activității profesionale;
 • să dispună de capacitate economico–financiară în vederea îndeplinirii obiectului contractului ce urmează a fi atribuit;
 • să dispună de experiență de cel puțin 2 ani în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit;
 • să dispună de personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului:
  • persoanele cu funcții de răspundere să posede studii superioare în domeniul economic și financiar, o experiență de muncă de cel puțin 5 ani în domeniu precum și o bună reputație pentru garantarea gestionării și funcționării corecte și prudente a mijloacelor financiare ale Fondului;
  • profesioniști în domeniul financiar și investițional, cu experiență de cel puțin 3 ani în finanțe și investiții;
  • experți tehnici, cu studii în proiectarea sistemelor tehnice de încălzire, răcire, ventilare, condiționare, management energetic, inginerie, arhitectură, mediu, fiecare cu o experiență de muncă în domeniu de cel puțin 5 ani;
  • personalul profesionist să posede limba română, rusă, engleza scrisă și vorbită.

Dosarul aplicantului
Modul de îndeplinire a criteriilor de calificare va fi demonstrat prin prezentarea următoarelor acte:


  Persoană fizică:
 • copia buletinului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • copia diplomei de studii, diplomei ce atesta deținerea studiilor postuniversitare sau a certificatelor de dezvoltare profesională;
 • copia carnetului de muncă sau copiile contractelor ce au avut ca obiect prestarea unor servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, care însumate din punct de vedere cantitativ să fie egale cu cel puțin 5 ani în domeniu;
 • în cazul prezentării copiilor contractelor, se vor anexa copiile documentelor ce atestă finalizarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale (în cazul în care exisă clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea lor, se vor prezenta acele pagini din care să rezulte părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, prețul contractului, precum și pagina finală cu semnături), sau recomandări care vor conține obligatoriu date referitoare la beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada în care s-a realizat contractul, valoarea contractului, calitatea serviciilor prestate;
 • declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea datelor prezentate, precum și lipsa antecedentelor penale nestinse.

 

  Persoană juridică:
 • dovada de înregistrare a persoanei juridice în conformitate cu prevederile legale din R. Moldova;
 • documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea competentă în original sau copie legalizată, din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate a persoanei juridice. Printre activitățile pe care persoana juridică este autorizată potrivit legii să le desfășoare trebuie să se regăsească activitatea care corespunde obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. În cazul unei persoane juridice non-profit se vor depune documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată să desfășoare activitățile ce fac obiectul contractului (statut, procese verbale);
 • documente care să reflecte o imagine fidelă a situației economico-financiare (ultimul bilanț contabil vizat și înregistrat de organele competente; dovezi ale accesului sau disponibilitate la resurse reale negrevate de datorii; linii de credit confirmate de bănci, sau alte mijloace financiare suficiente care să permită implementarea obiectului contractului pe o perioadă cuprinsă între începerea prestării serviciilor și momentul decontării acestora; certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
 • precum și ultimul raport financiar în copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului);
 • copia contractelor ce au avut ca obiect prestarea unor servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, care însumate din punct de vedere cantitativ să fie egale cu cel puțin 2 ani în domeniu;
 • copia documentelor ce atestă finalizarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale (în cazul în care exisă clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea lor, se vor prezenta acele pagini din care se rezulte părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, prețul contractului, precum și pagina finală cu semnături), sau recomandări care vor conține obligatoriu date referitoare la beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada în care s-a realizat contractul, valoarea contractului, calitatea serviciilor prestate;
 • lista cu personalul angajat/contractat;
 • curriculum vitae pentru persoanele cu funcții de răspundere, specialiștii cheie, experții tehnici. CV-urile trebuie să fie suficient de detailate astfel încât să rezulte cel puțin îndeplinirea calificărilor și experienței profesionale solicitate fiecărui expert;
 • copii ale diplomelor de studii și ale certificatelor de dezvoltare profesională menționate în CV;
 • copii ale certificatelor și/sau referințelor/contractelor emise de angajatori sau beneficiari care să probeze experiența indicată în CV;
 • declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea datelor prezentate, precum și lipsa antecedentelor penale nestinse.

Toate certificatele/documentele trebuie să fie prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Fondul își rezervă dreptul de a solicita prezentarea și a altor documente decât cele nominalizate mai sus, în cazul în care informația nu prezintă dovezi suficiente pentru demonstrarea calificării ofertanților.

  Atribuțiile administratorului Fondului:
 • elaborează planul de afaceri și planul de investiții ale Fondului;
 • elaborează și prezintă rapoartele trimestriale și anuale de activitate ale Fondului la Consiliul de administrare, iar după aprobarea acestora – la Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență Energetică;
 •  elaborează propuneri de alocare a resurselor financiare pentru activitatea Fondului pentru anul următor;
 • identifică oportunitățile de proiecte în domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie și pregătește recomandări în acest sens;
 • efectuează expertiza tehnică și financiară a proiectelor de investiții pentru care se solicită finanțare sau garanții din partea Fondului, precum și expertiza solvabilității clienților, și raportează despre rezultatele expertizei Consiliului de administrare;
 • identifică și atrage cofinanțatori pentru proiecte, la solicitarea Consiliului de administrare;
 • întocmește documentația aferentă fiecărui proiect de finanțare și negociază termenele contractului de finanțare;
 • monitorizează realizarea contractelor de finanțare în conformitate cu prevederile contractuale și legale;
 • urmărește cazurile de realizare neconformă a contractelor de finanțare și ia măsurile necesare pentru recuperarea fondurilor.

Depunerea documentelor pentru participare
Documentele pot fi depuse personal, prin poștă sau e-mail;
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare este 15.12.2014, ora 11-00;
Doar candidații selectați vor fi invitați pentru depunerea ofertelor tehnice și financiare;
Toate documentele vor fi analizate cu obiectivitate și în deplină confidențialitate.

Locul depunerii documentelor de participare:
Fondul pentru Eficiență Energetică
mun. Chișinău, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt 180, etaj 6, biroul 613
tel. de contact +373 60300787; +373 22000807
e-mail: info@fee.md; maria.lazur@fee.md
Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor:
Maria Lazur, jurist FEE.Publicat la: 26.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 23.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 15.08.2017   
Publicat la: 10.08.2017   

1 - 10 din 91


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35484   Total ieri: 90   Total azi: 72