Prima pagină  »  Noutăți  »  Anunțuri
Anunțuri
Concurs privind ocuparea funcției vacante în cadrul FEE
Publicat la: 26.01.2016   

FUNCŢIE VACANTĂ:
Direcția operațiuni - Expert de proiect cu studii în domeniul construcțiilor civile.

Scopul general al funcției:
Asigurarea executării procedurilor de management a proiectelor conform procedurilor stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului pentru Eficiență Energetică și prevederilor Manualului operațional.

Sarcinile de bază ale funcției:
• Asigurarea executării procedurilor de management a proiectelor conform procedurilor aprobate în „Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului pentru Eficientă Energetică” și Manualul operațional;
• Acordarea asistenței consultative și informaționale autorităților administrației publice centrale și locale, persoanelor juridice de drept public și privat la elaborarea proiectelor în domeniul EE și valorificării SRE;
• Evaluarea fezabilității tehnice, fezabilității financiare și fezabilității de mediu a proiectelor și, în coordonare cu Directorul operațiuni, înaintarea spre examinare Directorului executiv a rezultatelor evaluării;
• Monitorizarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile de energie.

Condiții pentru candidații la ocuparea funcției vacante în cadrul FEE:
• deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
• studii superioare, de licență, în domeniul construcțiilor civile;
• studiile postuniversitare vor constitui un avantaj;
• posedarea obligatorie a limbii de stat;
• experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul eficienței energetice sau/și surselor regenerabile de energie.
• dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
• posedarea unei limbi de circulație internațională va constitui un avantaj;
• lipsa antecedentelor penale nestinse.

Cunoștințe:
- cunoașterea legislației naționale în domeniul energetic;
- familiarizarea cu politicile și aquis-ul comunitar în domeniul energetic;
- posedarea cunoștințelor la nivel înalt în domeniului tehnologiilor informaționale: Microsoft Office, Internet, E-mail.

Abilități: abilități de lucru cu informația, organizare, analiză și sinteză, elaborarea    documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent și în echipă, autoperfecționare și valorificare a experienței dobândite.

Atitudini/comportamente: diplomație, creativitate și spirit de inițiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia:
• Constituția Republicii Moldova;
• Acte normative în domeniul administrației publice centrale și locale;
• Legea nr.1525 din 19.02.1998 cu privire la energetică;
• Legea Nr. 128 din 11.07.2014 cu privire la performanța energetică a clădirilor;
• Legea Nr. 160 din 12.07.2007 cu privire la energia regenerabilă;
• Legea nr.124-XIV din 23.12.2009 cu privire la energia electrică;
• Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice și incubatoarele de inovare;
• Legea nr. 117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice;
• Legea Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
• Legea nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale;
• Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică;
• Hotărârea Guvernului nr. 401 din 12.06.2012 cu privire la Fondul pentru Eficiență Energetică;
• Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat în construcții;
• Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
• Hotărârea Guvernului nr. 1173 din 21.12.2010 cu privire la Agenția pentru Eficiență Energetică;
• Standarde naționale și internaționale precum și documente normative în domeniul construcțiilor (NCM, СНиП, ISO, EN);
• Directivele UE (EPBD, EED, RES).
• Literatura de specialitate.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
• scrisoare de intenție;
• curriculum vitae;
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
• copia carnetului de muncă;
• cazierul judiciar/declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații vor depune documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția că candidații vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs: ”10” februarie 2016, orele 15.00.

Locul desfășurării concursului, date de contact:
mun. Chișinău, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt 180, etajul 6, biroul 613;
Persoana de contact: Maria LAZUR;
Telefon de contact: +373 60300787, +373 22000807;
E-mail: info@fee.md; maria.lazur@fee.md.

Condiții de participare concurs:
a. Concursul include proba scrisă și interviul;
b. Candidații vor depune documentele personal, prin poștă sau e-mail;
c. Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate autentificate de notar sau împreună cu documentele originale pentru verificarea autenticității acestora;
d. În cazul depunerii documentelor prin intermediul poștei electronice, va fi necesară prezentarea, în ziua concursului, a tuturor actelor în original pentru autentificare;
e. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate și în deplină confidențialitate;
f. Doar candidații care vor susține proba scrisă vor fi invitați la interviu;
g. Fondul pentru Eficiență Energetică își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.Publicat la: 26.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 23.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 15.08.2017   
Publicat la: 10.08.2017   

1 - 10 din 91


© 2019 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35457   Total ieri: 71   Total azi: 45