Ultimele noutăţi
28.01.2019
Instruire pentru angajații Fondului
24.01.2019
Proiect de iluminat public implementat la Sîngerei

Proiecte eligibile și criterii de eligibilitate

1. Proiecte Eligibile

Proiectele eligibile sunt cele descrise în Art. 50 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Fondului pentru Eficienţă Energetică (HG nr. 401 din 12.06.2012, Monitorul Oficial 126-129/448, 22.06.2012).

2. Proiecte neeligibile sau părți componente ale proiectului neeligibil

În cadrul prezentului apel, Fondul nu va oferi suport financiar pentru proiectele sau părţile componente ale acestora care sînt descrise în Art. 51 din Regulamentul Fondului, precum și pentru:

 • Proiectele "green-field" din categoria EE care se referă la: dezvoltarea infrastructurii energetice de bază, în cazul în care aceasta nu există la moment, cum ar fi instalarea echipamentelor noi pentru a acoperi necesităţile de energie (încălzire, iluminat, ventilaţie, aer condiţionat, etc.) într-un nou edificiu sau într-un edificiu deja existent dar care nu este dotat cu astfel de echipamente. Proiectele "green-field" sînt eligibile numai în cazul proiectelor în domeniul SER;
 • Măsurile de modernizare / reabilitare, lucrările de întreţinere în domeniul energetic sau în cadrul altor sisteme care nu sunt asociate cu implementarea măsurilor paralele de îmbunătăţire a eficienţei energetice, sau instalarea de tehnologii SER în cadrul aceluiaşi sistem. De exemplu, înlocuirea unui sistem vechi de cablare cu unul nou într-o cladire, în lipsa altor intervenții paralele de eficiență energetică aferente sistemului de iluminare și/sau altor utilizări ale aceluiași sistem care nu rezultă în economii măsurabile de energie;
 • Instalarea generatoarelor de energie electrică de rezervă sau alte echipamente auxiliare, cu excepţia cazurilor cînd aceste echipamente constituie părţi indispensabile ale unui proiect de EE sau SER;
 • Proiectele  în  domeniul  SER ce  prevăd  producerea  energiei  electrice în  baza  SER  şi biocombustibili, în conformitate cu tarifele stabilite prin HG nr. 321 din 22 ianuarie 2009 cu privire la aprobarea metodologiei determinării, aprobării și aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse de energie regenerabilă și biocombustibil;
 • Achiziții de terenuri și/sau clădiri.

Fondul oferă suport financiar orientat numai pentru punerea în aplicare a tehnologiilor disponibile pe piaţă, care corespund criteriilor de performanţă în sectorul comercial cît şi respectarea bunelor practici în conformitate cu standardele internaţionale. Punerea în aplicare a unor metode sau tehnologii inovative, aflate la o etapă experimentală, nu sunt eligibile. De-asemenea, producerea (inclusiv cercetarea şi dezvoltarea, proiectarea, testarea) de utilaje şi echipamente care folosesc mai puţină energie sau sunt utilizate pentru a economisi energie, nu este eligibilă în cadrul prezentului apel.

3. Criterii de eligibilitate

Propunerile de proiecte care sînt conforme cerințelor enumerate în Regulamentul Fondului și corespund criteriilor de eligibilitate prezentate în acest apel vor beneficia de suport financiar din partea Fondului.

În cadrul acestui apel, sînt stabilite următoarele criterii de eligibilitate:
a)   Proiectele trebuie să implementeze tehnologii de EE şi/sau SER şi să fie eligibile în conformitate cu dispoziţiile din Capitolele 1 şi 2 din prezenta anexă;
b)   Măsurile de eficienţă energetică abordează integral problemele de eficiență energetică, se bazează pe bunele practici internaţionale și conduc la economii de energie care sînt bine definite, cuantificabile și confirmate;
c)    Proiectele care prevăd utilizarea SER trebuie să fie bazate pe tehnologiile avansate și disponibile comercial, prin utilizarea bunelor practici internaţionale și aplicarea soluțiilor tehnice performante, utilizarea potențialului existent de energie regenerabilă și care rezultă în producerea bine definită, cuantificabilă și justificată a energiei și/sau substituirea combustibililor convenționali;
d)   Documentația tehnică, financiară și de mediu inclusă în proiect este completă și acceptabilă din punct de vedere calitativ; delimitarea facilităților și sistemelor care se referă la măsurile de EE și SER este bine determinată; informațiile sînt complete, consistente și documentate adecvat; măsurile, tehnologiile și metodele de aplicare sînt descrise clar și cantitățile relevante sînt prezentate cu detalieri adecvate; estimările sînt bazate pe metode profesioniste de calculare, prin utilizarea datelor clar definite și transparente și a ipotezelor justificate și rezonabile;
e)   Suma solicitată din partea Fondului pentru finanţarea proiectelor să fie în limitele de 300 000 3 000 000 lei;
f)     Contribuţia din sursele proprii ale beneficiarelor de proiecte să fie de cel puţin 30% din costul total al proiectului.
Informațiile suplimentare referitoare la contribuția din surse proprii și principiile metodologice aferente sînt
prezentate Anexa 5 la prezentul apel;
g)   Perioada de recuperare a investiţiilor (metoda simplă) în domeniul EE să nu depășească 7 ani iar în cazul proiectelor SER să nu depășească 15 ani. În cazul în care măsurile folosite în cadrul aceluiaşi proiect va prevedea măsuri mixte, perioada de recuperare se va calcula separat pentru fiecare domeniu al proiectului respectiv;
h)   În cadrul acestui apel şi din motivul de promovare a proiectelor ce ţin nemijlocit de economisirea energiei, în conformitate cu politicile R. Moldova în domeniu şi angajamentele internaţionale, cel puţin 35% din beneficiile proiectelor în domeniul EE trebuie să provină din economiile măsurabile sau calculabile de energie. Celelalte beneficii ale proiectului pot proveni din alţi indicatori economici, tehnici etc;
i)     Partea costului proiectului de investiție pentru a fi finanțat de către companiile de leasing participante trebuie să se se refere în mod exclusiv la procurarea și livrarea echipamentelor portabile / mobile, fiind disponibile pentru comercializare, așa ca:

 • Cazane cu eficiență înaltă pe bază de biomasă și gaz cu capacitate termică de pînă la 1.5 MW;
 • Motoare cu eficiență înaltă cu sau fără invertoare;
 • Transformatoare;
 • Sisteme de generare a energiei termice;
 • Sisteme de optimizare a consumului de energie electrică și termică;
 • Sisteme de producere a frigului;
 • Sisteme de producere a aerului comprimat;
 • Sisteme de producere a peleților și bricheților;
 • Sisteme de condiționare și ventilare;
 • Sisteme de control și automatizare;
 • Sisteme de iluminare interioară și exterioară;
 • Altele.

 

Costurile de instalare, montare și conectare a echipamentului la sistemele de cablare, conducte etc. urmează să fie suportate de către beneficiarii proiectelor în formă de contribuție proprie la implementarea proiectului de investiție.
PIP trebuie să includă o descriere explicită a nomenclaturii de echipamente propuse pentru a fi finanțate prin intermediul contractului de leasing, precum și a caracteristicilor tehnice de bază (tehnologia, capacitatea, eficiența, etc. după caz). Fondul va stabili dacă nomenclatura de echipamente propuse corespunde criteriilor de eligibilitate pentru finanțare prin intermediul contractului de leasing.

 

 © 2019 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35428   Total ieri: 91   Total azi: 16